Personvernerklæring

Innledning

Empet AS og datterselskapene Empet Romerike Hesteklinikk AS, Empet Kristiansund AS, Empet Stabekk AS, Empet Østfold AS og Empet Larvik AS (i fellesskap omtalt som "Empet", "vi", "oss") tar ditt personvern på alvor. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg.

For behandlingen av personopplysninger i forbindelse med bestilling og utføring av veterinærtjenester er det den lokale Empet-enheten som er behandlingsansvarlig. Dette gjelder også opplysninger i forbindelse med rekruttering til den lokale Empet-enheten. Empet AS er behandlingsansvarlig for øvrig behandling av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvem vi behandler personopplysninger om

Ved utøvelsen av vår virksomhet behandler vi personopplysninger om følgende individer:

 • Våre kunder
 • Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
 • Jobbsøkere
 • Personer som henvender seg til oss via vårt kontaktskjema på nettsidene, telefon, e-post eller post

Dersom du er ansatt eller på annen måte jobber for oss, finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg i vår interne personvernerklæring.

Hvordan vi behandler personopplysninger

Tabellen nedenfor lister opp hvilke personopplysninger vi typisk behandler om deg, for hvilke formål vi typisk behandler opplysningene, hvor vi typisk innhenter opplysningene fra, samt vårt rettslige grunnlag for behandlingen.

 

Formål

Type personopplysning

Kilde

Rettslig grunnlag

For å utføre veterinærmedisinske tjenester.

Navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, forsikringsnummer (for kjæledyr), kundenummer, kontaktlogg, opplysninger om kjæledyr (blant annet ID-nummer, rase, behandling og skade/sykdom), bestillings- og kjøpsdetaljer, samt eventuelle kjøpsrelaterte merknader i fritekstfelt.

Fra deg.

For å oppfylle vår avtale med deg.

For å administrere ditt kundeforhold, herunder fakturering og utsendelse av innkallinger til vaksine om timer.

Navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, kjøpsdetaljer og betalingsdetaljer.

Fra deg.

Vår berettigede interesse i å utøve vår virksomhet.

For forretningsmessige formål, herunder administrering av vårt forhold til forretningskunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til relevant kontaktperson.

Fra deg.

Vår berettigede interesse i å utøve vår virksomhet.

For å vurdere og besvare henvendelser mottatt på telefon, e-post eller post.

Navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og andre personopplysninger inkludert i beskrivelsen eller vedlagte dokumenter.

Fra deg.

Vår berettigede interesse i å følge opp henvendelser og yte kundeservice.

For å rekruttere.

Navn, bostedsadresse, e-postadresse, telefonnummer, CV, søknad, attester, sertifikater, kontaktinformasjon til referanser, intervju- og referansenotater.

Fra deg, referanser og offentlige kilder.

Vår berettigede interesse i å ansette, herunder vurdere om du er kvalifisert for stillingen.

 

For bokføringsformål.

Bokføringspliktige opplysninger.

Fra våre IT-
og regnskaps-systemer.

Våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven og annet relevant regelverk.

For gjennomføring av kredittsjekk.

Kredittinformasjon.

Selskaper.

Vår berettigede interesse i å vurdere ytelse av kreditt.


Dersom det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet ovenfor, kan vi også samle inn og motta andre typer personopplysninger enn de nevnte. Vi kan også behandle personopplysninger for andre formål som ikke er uforenelige med de nevnte, slik som for å håndtere klager og rettslige krav samt i forbindelse med fusjoner og oppkjøp.

Vi behandler ikke personopplysninger i avgjørelser som utelukkende er basert på automatiserte prosesser, herunder profilering.

Hvem vi deler personopplysningene med

Vi deler dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere, i den utstrekning det er nødvendig for nærmere angitte formål:

 • Andre selskaper innad i Empet-konsernet i den grad det er nødvendig for interne administrative formål, for å yte kundeservice og forsvarlig behandling av ditt kjæledyr.
 • Offentlige myndigheter (Mattilsynet og Politiet) og øvrige tredjeparter i den utstrekning loven pålegger det.
 • Drifter av nasjonalt dyreregister (DyreID) i den grad du ber oss om registrere kjæledyret ditt på dine vegne.
 • Forsikringsselskap i den grad dyret ditt er forsikret.
 • Eksterne laboratorier og leverandør av CT/ME-tjenester i den grad det tas prøver eller undersøkelser av kjæledyret ditt.
 • Våre rådgivere og forretningspartnere i den utstrekning det er nødvendig for å utøve vår virksomhet i tråd med alminnelig bransjestandard. Dette kan inkludere tredjeparter som er innblandet i mulige fusjoner eller oppkjøp av vår virksomhet.
 • Våre databehandlere (slik som leverandører av IT-tjenester) i den grad det er nødvendig for leveransen av tjenesten. Vi inngår avtaler med relevante leverandører som pålegger dem å ikke behandle personopplysningene på måter som er uforenelige med denne personvernerklæringen.

Overføring av personopplysninger ut av EØS

Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EØS.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene beskrevet ovenfor. Slik lagring skjer i henhold til vår rutine for lagring og sletting av personopplysninger. Nedenfor har vi listet opp den typiske lagringsperioden for de ulike kategoriene av personopplysninger vi behandler. Vi understreker at opplysningene i enkelte tilfeller kan lagres for en lenger periode enn angitt her, for eksempel dersom det er pålagt i lov, eller det er nødvendig for å håndtere klager eller rettslige krav fremsatt mot eller av oss.

 • Vi lagrer personopplysninger om kontaktpersoner hos våre forretningskunder, leverandører og samarbeidspartnere så lenge det foreligger et samarbeidsforhold eller det ellers er behov for opplysningene for forretningsmessige formål.
 • Vi lagrer personopplysninger vi mottar i forbindelse med en rekrutteringsprosess inntil 3 år etter avsluttet rekrutteringsprosess om personer som ikke ansattes for å kunne håndtere eventuelle klager og tvister relatert til prosessen. Dersom du samtykker til det, vil vi lagre personopplysningene for senere rekrutteringsformål.
 • Vi er lovpålagt å lagre personopplysninger om deg og ditt kjæledyr i vårt journalsystem i 10 år. For å kunne gi ditt kjæledyr best mulig medisinsk behandling, lagrer vi imidlertid opplysningene i hele dyrets levetid. Dette er estimert til 30 år. Du kan imidlertid alltid be oss om å slette opplysningene etter 10 år.
 • Kredittinformasjon slettes umiddelbart etter gjennomført sjekk.

 

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke rettigheter etter personvernregelverket. Dine rettigheter omfatter:

Rettighet

Beskrivelse

Informasjon

Rett til å motta ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg.

Innsyn

Rett til å motta en kopi av personopplysninger vi behandler om deg.

Korrigering

Rett til å rette og supplere personopplysningene vi har om deg.

Sletting

Rett til å be om at personopplysninger vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare om deg slettes.

Begrensning

Rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.

Dataportabilitet

Rett til å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse

Rett til å motsette deg vår behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering i den grad vi gjør dette.


 

Vær oppmerksom på at rettighetene er underlagt begrensninger i lov. Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere innvendingen din og avklare eventuelle misforståelser.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen ved behov.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å utøve dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og vanligvis senest innen én måned. Du kan benytte følgende kontaktinformasjon:

EMPET AS

Strømsveien 163

1466 Strømsveien

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 27.05.2022.